Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Υποβολή

Το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός δέχεται ερευνητικά άρθρα σε οποιαδήποτε περιοχή της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Επιστήμης. Από την 1 - 5 - 2008 και μέχρι την 31 -12 - 2008 τα άρθρα θα μπορούν να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε έντυπη μορφή. Από 1 - 1 - 2009 η διαδικασία υποβολής θα είναι μόνο ηλεκτρονική με απευθείας ηλεκτρονική υποβολή στον συντάκτη. Άρθρα γίνονται δεκτά για δημοσίευση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί ή έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε άλλο επιστημονικό περιοδικό είτε μερικώς είτε ολικώς. Το επιστημονικό περιεχόμενο και νομικά ζητήματα σε σχέση με τα άρθρα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων. Όλες οι ερευνητικές εργασίες και οι περιπτωσιακές μελέτες που πραγματοποιούνται σε ζώα ή άτομα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη δήλωση της συνθήκης του Ελσίνκι (Declaration of Helsinki).

A. Τύποι άρθρων που γίνονται δεκτοί προς δημοσίευση:

1. Ερευνητικά άρθρα: Αυτοδύναμες, ανεξάρτητες ερευνητικές μελέτες με δεδομένα από όλους τους χώρους της Φυσικής Αγωγής και των Αθλητικών Επιστημών.
2. Περιπτωσιακές μελέτες: Μελέτες που περιγράφουν ειδικές περιπτώσεις αθλητών ή ασθενών όσον αφορά στην αξιολόγηση και στο πρόγραμμα άσκησης / προπόνησης που έχουν ακολουθήσει.
3. Ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας: Το περιοδικό γενικά δεν δημοσιεύει ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας. Ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας μπορούν να υποβληθούν κατόπιν συνεννόησης με τον συντάκτη ή τους θεματικούς συντάκτες με την προϋπόθεση ότι η συγγραφική ομάδα έχει να επιδείξει εκτενές έργο σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με το περιεχόμενο της ανασκόπησης.

B. Διαδικασία Κρίσης

Προϋπόθεση για την υποβολή ενός άρθρου είναι η συμφωνία όλων των συγγραφέων που αναφέρονται στο άρθρο για την υποβολή του. Την ευθύνη την φέρει ο υπογράφων το γράμμα υποβολής της εργασίας προς το περιοδικό.

Τα βήματα κρίσης είναι τα εξής:
1. Ο συντάκτης ελέγχει εάν το άρθρο εντάσσεται στις θεματικές ενότητες του περιοδικού και ικανοποιεί τις βασικές προϋποθέσεις για δημοσίευση στο περιοδικό.
2. Η συντακτική ομάδα ελέγχει εάν το άρθρο διαθέτει το στυλ του περιοδικού. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβαίνει το άρθρο επιστρέφεται στους συγγραφείς προς διόρθωση και επανα-υποβολή.
3. Ορίζεται θεματικός συντάκτης που θα αναλάβει τη διαδικασία κρίσης σε συνεργασία με τους κριτές.
4. Η διαδικασία κρίσης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του άρθρου αλλά και τη συνεργασία των κριτών. Στόχος του περιοδικού είναι η διαδικασία κρίσης να μην υπερβαίνει τις 10 εβδομάδες.
5. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ κριτών, το άρθρο μπορεί να αποσταλεί και σε τρίτο κριτή, οπότε η διαδικασία κρίσης ενδέχεται να καθυστερήσει από 1 έως 2 εβδομάδες. Στην περίπτωση αυτή, ο συγγραφέας θα ενημερωθεί για την πορεία της κρίσης.
6. Ο συντάκτης ενημερώνει τον συγγραφέα για το αποτέλεσμα της κρίσης. Υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα: Αποδοχή, Διόρθωση και επανα-υποβολή, Απόρριψη. Στη περίπτωση που χρειάζεται επανα-υποβολή ο συγγραφέας θα πρέπει να διορθώσει το άρθρο και να εξηγήσει λεπτομερώς (σημείο - προς - σημείο) τις διορθώσεις απαντώντας στα σχόλια των κριτών.
7. Ο συντάκτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει ένα άρθρο σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας κρίσης.
8. Σε περίπτωση απόρριψης, το άρθρο δεν μπορεί να υποβληθεί ξανά στο περιοδικό.
9. Όταν το άρθρο γίνει αποδεκτό για δημοσίευση, υφίσταται επεξεργασία από την εκδοτική ομάδα του περιοδικού και αποστέλλεται προς τον συγγραφέα για τη τελική έγκριση του υπό δημοσίευση άρθρου.

Γ. Διαδικασία αποστολής άρθρου.

Γ1. Ηλεκτρονική μορφή (ισχύει από 1 - 6 - 2008)

1. Το άρθρο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hellenicjsport.com .
2. Το άρθρο να είναι γραμμένο σε Microsoft Word 2000, Windows 2000 ή XP και πρέπει να χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Times New Roman.
3. Το άρθρο να είναι δακτυλογραφημένο σε σελίδα Α4, σε διπλό διάστημα (2.5 εκατοστά από όλες τις πλευρές) και να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες το μέγιστο, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, πινάκων, γραφημάτων και παραρτημάτων. Επίσης πρέπει να επιλέγεται η αρίθμηση των γραμμών από την αρχή του κειμένου

4. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται τα εξής ξεχωριστά αρχεία:

1.
Σελίδα τίτλου: Σε ξεχωριστό αρχείο, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και τα υπόλοιπα στοιχεία τους. Παρέχονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενός συγγραφέα, με ευδιάκριτη την ηλεκτρονική του διεύθυνση.
2.
Κυρίως Άρθρο: Υποβάλλεται ένα αρχείο με την εξής σειρά: Σελίδα τίτλου (αναφέρεται μόνο ο τίτλος χωρίς τα στοιχεία των συγγραφέων), Σελίδα περίληψης, Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες.
3.
Γραφικά: υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (tiff, bmp ή power point ή excel).
4.
Δισέλιδη - Εκτεταμένη περίληψη του άρθρου στην Αγγλική Γλώσσα (Summary Plus)

Γ2. Έντυπη μορφή (ισχύει μέχρι 31 - 12 - 2008)

1. Το άρθρο να υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, δακτυλογραφημένα σε σελίδα Α4, σε διπλό διάστημα και να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες.
2. Στο ένα αντίτυπο πρέπει να αναφέρονται το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και τα υπόλοιπα στοιχεία τους, ενώ στα υπόλοιπα δυο αντίτυπα δεν πρέπει να φαίνονται πουθενά το όνομα ή τα ονόματα και τα στοιχεία του ή των συγγραφέων. Αφού εγκριθεί το άρθρο υποβάλλεται εκ νέου ένα πλήρες αντίτυπό του δακτυλογραφημένο και σε CD. Στο CD πρέπει το άρθρο να είναι γραμμένο σε Microsoft Word 2000, Windows 2000 ή XP και πρέπει να χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά times new roman.
3. Αφού εγκριθεί το άρθρο υποβάλλεται εκ νέου ένα πλήρες αντίτυπό του δακτυλογραφημένο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Δ. Δικαιώματα
Απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης ενός άρθρου είναι η υπογραφή της Δήλωσης Μεταβίβασης Δικαιωμάτων κατά τη στιγμή της υποβολής του άρθρου προς κρίση.

Ε. Γλώσσα
Το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα στην Ελληνική γλώσσα (έντυπη μορφή) και στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (ηλεκτρονική μορφή). Οι περιλήψεις στην Ελληνική γλώσσα και οι εκτεταμένες περιλήψεις ή άρθρα στην Αγγλική γλώσσα παρέχονται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του περιοδικού (www.hellenicjsport.com ).

ΣΤ. Κόστος δημοσίευσης

Οι συγγραφείς καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 50 Ευρώ ανά άρθρο και λαμβάνουν δωρεάν συνδρομή του περιοδικού για ένα έτος (4 τεύχη). Το ποσό πληρώνεται με την υποβολή του άρθρου για κρίση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης και την έγκριση για δημοσίευση του άρθρου, θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον το ποσό των 15 ευρώ στον εκδότη και σε αντάλλαγμα να παραλαμβάνει πέντε τεύχη από το τεύχος του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο του, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με ταχυδρομική επιταγή στην ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΓΒΕ), Προξ. Κορομηλά 51, 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. και φαξ: 2310–282512. Ο καταθέτης πρέπει να συμπληρώνει στην αιτιολόγηση της απόδειξης πληρωμής τα εξής στοιχεία: Για το περιοδικό Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός και το όνομα του πρώτου συγγραφέα του άρθρου.

Ζ. Διπλές υποβολές άρθρων προς δημοσίευση

Τα άρθρα υποβάλλονται προς κρίση με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί αλλού προς δημοσίευση, είτε μερικώς είτε ολικώς, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ακυρώνεται η διαδικασία κρίσης του άρθρου και το άρθρο επιστρέφεται στους συγγραφείς.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Α). Ξεχωριστή σελίδα τίτλου: Πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας (στα Ελληνικά), ο οποίος πρέπει να παρέχει στοιχεία για το είδος της έρευνας, το δείγμα και τις μεταβλητές που αξιολογούνται. Έπειτα, αναφέρονται το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων, το όνομα του ιδρύματος ή του φορέα ή του εργαστηρίου στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα και η διεύθυνση με το τηλέφωνο, το fax και το e-mail του συγγραφέα για επικοινωνία.

Κυρίως άρθρο

Β). Σελίδα τίτλου: Αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας, ο οποίος πρέπει να παρέχει στοιχεία για το είδος της έρευνας, το δείγμα και τις μεταβλητές που αξιολογούνται. Δεν αναφέρεται κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει την ταυτότητα των συγγραφέων. Η αρίθμηση ξεκινάει από αυτή τη σελίδα, στο πάνω δεξιό μέρος της σελίδας.
Γ) Σελίδα περίληψης: Στη δεύτερη σελίδα αναγράφεται η περίληψη της εργασίας. Στην περίληψη πρέπει να είναι ευδιάκριτος ο σκοπός και το περιεχόμενο της έρευνας. Πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική (μέχρι 150 λέξεις), να αναφέρει το σκοπό, τη μέθοδο που εφαρμόστηκε, τα αποτελέσματα, τη συζήτηση, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που γίνονται από τους ερευνητές. Στο τέλος της περίληψης αναγράφονται έως 5 λέξεις κλειδιά.
Δ) Εισαγωγή: Στην εισαγωγή γίνεται η παρουσίαση του προβλήματος και η ερευνητική προσέγγιση, μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφέρεται το σχετικό κενό στη βιβλιογραφία, η σημαντικότητα της έρευνας και διατυπώνονται οι υποθέσεις.
Ε) Μεθοδολογία: Στην περιγραφή της μεθοδολογίας αναφέρεται το δείγμα (συμμετέχοντες, διαδικασία επιλογής, κ.λ.π.), περιγράφονται τα όργανα μέτρησης (όταν χρειάζονται διευκρινίσεις) και τα τεστ που χρησιμοποιούνται (περιγραφή, αξιοπιστία, εγκυρότητα), η αναλυτική διαδικασία μέτρησης (διάρκεια, επαναλήψεις, κ.λ.π.), ο σχεδιασμός και η διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων. Προσοχή, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αναφορά στη διαδικασία συγκατάθεσης των συμμετεχόντων στην εργασία. Επίσης, πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία έγκρισης της εργασίας από επιτροπή δεοντολογίας του οργανισμού ή ιδρύματος στο οποίο διεξήχθη η έρευνα.
ΣΤ) Αποτελέσματα: Στα αποτελέσματα αναφέρονται οι στατιστικές αναλύσεις, τα στατιστικά αποτελέσματα και οι δείκτες. Γίνεται αναφορά στους Πίνακες και τα γραφήματα.
Ζ) Συζήτηση: Αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων και βιβλιογραφική τεκμηρίωση (π.χ. σε σχέση με προηγούμενες μελέτες). Επιβεβαίωση ή απόρριψη θεωρητικού πλαισίου των στατιστικών υποθέσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για το θεωρητικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε.
Η) Συμπεράσματα: Πρέπει να γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα για την κάθε υπόθεση και τα αποτελέσματα να συσχετίζονται με αυτά από άλλες έρευνες.
Θ) Προτάσεις: Γίνεται ερμηνεία, σύγκριση, εξετάζεται η πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

Ι) Βιβλιογραφία: Πρέπει να γράφεται σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του άρθρου. Στο κείμενο του άρθρου πρέπει να αναφέρονται οι συγγραφείς με το όνομά τους και το έτος έκδοσης του άρθρου. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται μόνο οι βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν στο κείμενο, ακολουθώντας αλφαβητική σειρά και όταν πρόκειται για αναφορές στον ίδιο συγγραφέα, με χρονολογική σειρά με πρώτη την πιο πρόσφατη.
Γενικά, στο κείμενο της εργασίας, στη βιβλιογραφία και στα σχήματα, πρέπει να εφαρμόζονται οι υποδείξεις του ΑΡΑ έκδοση 4η. Παραδείγματα συγγραφής της βιβλιογραφίας, ανάλογα με την πηγή από την οποία προέρχεται:

Άρθρο: Όνομα συγγραφέα ή ονόματα συγγραφέων, (έτος), τίτλος άρθρου, όνομα περιοδικού, τόμος - τεύχος, (πρώτη και τελευταία σελίδα). π.χ.
1) Scanlan, T. K. & Passer, M. W.(1979). Sources of competitive stress in young female athletes. Journal of Sport Psychology, 1, 151 -159.
2) Σιμάτος Ι. (1994). Επίδραση της κολύμβησης στην ψυχοσωματική υγεία, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 34, (σελ. 59 - 69).
Βιβλίο: Όνομα συγγραφέα ή ονόματα συγγραφέων, (έτος), τίτλος, τόπος έκδοσης, εκδότης. π.χ.
1) Martens, R. (Ed.) (1978). Joy and sadness in children's sports, Champaign, I1: Human kinetics.
2) Melvin, H. W. (1998). Beyond training, Champaign, I1: Human kinetics.

Κεφάλαιο από βιβλίο: Όνομα συγγραφέα ή ονόματα συγγραφέων, (έτος), κεφάλαιο, τίτλος βιβλίου, (σελ......), τόπος έκδοσης, εκδότης. π.χ.
1) Thoden, J. (1991). Testing aerobic power. In J. D. Mac Dougall, H. A. Wenger & H. J. Green (Eds). Physiological testing of the high performance athlete, (pp. 107 - 173). Champaign,I1: Human kinetics.
2) Melvin, H. W. (1989). Anabolic steroids. In Beyond training, (σελ. 97 - 106). Champaing, I1: Human kinetics.

Πρακτικά συνεδρίων: Όνομα συγγραφέα ή ονόματα συγγραφέων, (έτος), τίτλος εργασίας - ανακοίνωσης, (πρώτη και τελευταία σελίδα), συνέδριο, τόπος συνεδρίου. π.χ. Marcolli, C. (1999). Psychological treatment and mental training in rehabilitation of sport injuries, (pp.117 - 145). Proceedings of the 10th European Congress of Sport Psychology, (ημερομηνία). Prague.

Παραρτήματα
Τα παραρτήματα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως μετά την βιβλιογραφία.

Κ. Πίνακες
Οι πίνακες ακολουθούν τα παραρτήματα. Κάθε πίνακας τοποθετείται σε ξεχωριστή σελίδα και δεν πρέπει να διαθέτει κάθετες γραμμές. Οι επεξηγήσεις πρέπει να τοποθετούνται στον τίτλο του πίνακα. Ο κάθε πίνακας πρέπει να στέκεται αυτόνομα μέσα στο άρθρο, αλλά να μην επαναλαμβάνει δεδομένα τα οποία αναφέρονται είτε στο κείμενο είτε στο γράφημα.

Υπότιτλοι Εικόνων/Γραφημάτων
Οι υπότιτλοι των εικόνων / γραφημάτων τοποθετούνται πριν την εικόνα ή το γράφημα σε ξεχωριστή σελίδα και περιλαμβάνουν επεξηγήσεις σχετικά με την εικόνα / γράφημα.

Λ. Γραφήματα / Εικόνες
Ακολουθούν τα γραφήματα / εικόνες. Κάθε γράφημα καταλαμβάνει μια ξεχωριστή σελίδα.

Β. Εκτεταμένη Περίληψη στα Αγγλικά (Summary Plus)

Πρόκειται για μια δισέλιδη περίληψη του άρθρου που περιέχει τους βασικούς άξονες, τα γραφήματα ή πίνακες του άρθρου στην αγγλική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, το Summary Plus γράφεται σε μονό διάστιχο και περιλαμβάνει:
1. Τίτλο της εργασίας (Title of the study)
2. Εισαγωγή (1 παράγραφος) (Introduction)
3. Μεθοδολογία (έως 2 παράγραφοι) (Methods)
4. Αποτελέσματα (Σύντομη περιγραφή, Πίνακες και γραφήματα) (Results)
5. Συζήτηση (έως 2 παράγραφοι) (Discussion)
6. Συμπεράσματα (1-2 προτάσεις) (Conclusion)
7. Βιβλιογραφία (References)
8. Λέξεις κλειδιά (Key points)

Το summary plus υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα και ταυτόχρονα με το Ελληνικό κείμενο.

Γ. ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Το άρθρο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 4 σελίδες Α4 (χωρίς τις εικόνες - γραφήματα και πίνακες).
2. Τίτλος με τους συγγραφείς.
3. Περίληψη, με λέξεις κλειδιά.
4. Εισαγωγή: Μια πολύ σύντομη αναφορά σχετικά με τους λόγους διεξαγωγής της έρευνας.
5. Περιγραφή: Μία σύντομη αναφορά του ιστορικού, της αξιολόγησης και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων ή προπονητικού προγράμματος που ακολουθήθηκε, μαζί με τα αποτελέσματα.
6. Συζήτηση και συμπεράσματα.
7. Βιβλιογραφία (όχι περισσότερες από 10 αναφορές).
8. Πίνακες και σχήματα (ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός).

Κατεβάστε τις Οδηγίες για τους Συγγραφείς σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)


Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????