Επιστημονικό περιοδικό: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός


???????? ??? ???????????

On-line Υποβολή

Δήλωση

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hellenicjsport.com τα εξής ξεχωριστά αρχεία:

1. Γράμμα υποβολής της εργασίας
2.
Σελίδα τίτλου: Σε ξεχωριστό αρχείο, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και τα υπόλοιπα στοιχεία τους. Παρέχονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ενός συγγραφέα, με ευδιάκριτη την ηλεκτρονική του διεύθυνση.
3.
Κύριο Άρθρο: Υποβάλλεται ένα αρχείο με την εξής σειρά: Σελίδα τίτλου (Αναφέρεται μόνο ο τίτλος χωρίς τα στοιχεία των συγγραφέων), Σελίδα περίληψης, Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση, Βιβλιογραφία, Πίνακες
4.
Γραφικά: υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (tiff, bmp ή powerpoint ή excel).
5. Εκτεταμένη περίληψη του άρθρου στην Αγγλική Γλώσσα (
Summary Plus)

Με fax στο
2310 - 248478 θα πρέπει να αποστείλεται επίσης τα εξής:
6. Υπογεγραμμένη η Δήλωση Μεταβίβασης δικαιωμάτων κατά την στιγμή της υποβολής δημοσίευσης
7. Αντίγραφο καταβολής του κόστους υποβολής δημοσίευσης


Ερωτήματα που πρέπει να απαντήσετε κατά την υποβολή άρθρου:

1. Έχει το άρθρο τη μορφή που απαιτεί το περιοδικό;
2. Έχετε ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία τίτλου, κυρίως άρθρου και γραφημάτων;
3. Τα πειράματα έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για έρευνα;
4. Αναφέρεται μέσα στο άρθρο ότι οι συμμετέχοντες έχουν καταθέσει έγγραφη συγκατάθεση για τη συμμετοχή στο πείραμα;
5. Αποστείλατε με fax τη φόρμα δήλωσης δικαιωμάτων;
6. Αποστείλατε το κόστος υποβολής εργασίας;
7. Έχετε ελέγξει τη βιβλιογραφία εντός κειμένου αλλά και την τελική λίστα;

Προσοχή

Άρθρο που υποβάλλεται χωρίς να τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται δεκτό από τη σύνταξη του περιοδικού. Το περιοδικό μας δέχεται άρθρα από όλο το φάσμα των ατόμων που ασχολούνται με τη Φυσική Αγωγή και την Αθλητική Επιστήμη.


Το περιοδικό της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος | info@hellenicjsport.com

????????? ??? ??????????? | ????????? ??? ????? ?????